اطلاعات کلاس:

تعداد واحد:3

پیش نیاز:تجزیه و تحلیل سیستم ها

محل تشکیل کلاس: بلوک آموزشی1، طبقه اول

شماره کلاس:111

زمان امتحان میان ترم: 25 فرورودین 1399