محتواهای آموزشی زیر فقط برای استفاده دانشجویان اینجانب مجاز است!

اطلاعات کلاس:

تعداد واحد:3

پیش نیاز:مدارهای منطقی

محل تشکیل کلاس: بلوک آموزشی1، طبقه اول

شماره کلاس:مجازی

زمان امتحان میان ترم: با هماهنگی در کلاس مشخص می شود.