محتواهای آموزشی زیر فقط برای استفاده دانشجویان اینجانب مجاز است!

اطلاعات کلاس:

تعداد واحد:3

پیش نیاز: پردازش سیگنال دیجیتال

مقطع: کارشناسی ارشد- دکتری

محل تشکیل کلاس: ساختمان شماره2، طبقه سوم

شماره کلاس:2301

زمان تحویل پروژه: هفته آخر ترم