محتواهای آموزشی زیر فقط برای استفاده دانشجویان اینجانب مجاز است!

اطلاعات کلاس:

تعداد واحد:3

پیش نیاز: فناوری اطلاعات پزشکی1

محل تشکیل کلاس: بلوک آموزشی1، طبقه اول

شماره کلاس:111

زمان امتحان میان ترم: 13 آبان 1398