39601209
تکالیف کنترل خطی
استادلطفا بنده رو در تاخیر برای ارسال ببخشید🙏