با سلام، سری دوم تکالیف هوش. تعیین دقیق تکالیف ارسالی مشخص نشده بود و تکالیف داخل ویدیو ها در متلب ارسال شد.سپاس