فاطمه گودرزی 39601180 /کنترل خطی/خواهشمند است تاخیربنده را در ارسال تمرین بپذیرید🙏