فاطمه گودرزی39601180/کنترل خطی
استادگرامی از شما خواهشمندم تاخیر بنده در ارسال تمرین را بپذیرید🙏