تمرینات میکروپروسسور
مریم قاضی کرمانی و زهراسادات وزیری
مهندسی پزشکی گرایش بالینی