تکالیف شماره 5 و 6 و 7 و 8 درس میکروپروسسور
حمیدرضا روحانی